poslanstvo
Šolska knjižnica nudi storitve za učenje, knjige in druge vire, ki omogočajo vsem članom, da postanejo kritični misleci in učinkoviti uporabniki informacij različnih oblik, formatov in na različnih nosilcih.
Knjižničar podpira uporabo knjig in drugih informacijskih virov, leposlovnih in strokovnih, tiskanih in elektronskih, dostopnih in oddaljenih. Ta gradiva dopolnjujejo in bogatijo učbenike, učno gradivo in metode dela.
Učenci dosegajo višje nivoje pismenosti, učenja, reševanja problemov ter informacijske in komunikacijske spretnosti, kadar knjižničarji in učitelji delujejo skupaj.
Storitve šolske knjižnice morajo biti enakopravno zagotovljene vsem članom šolske skupnosti ne glede na starost, raso, spol, religijo, narodnost, jezik, strokovni ali socialni status.
Dostop do storitev in zbirk naj bo utemeljen na Splošni deklaraciji o človekovih pravicah pri Združenih narodih in naj ne bo predmet ideološke, politične ali religiozne cenzure ali komercialnih pritiskov.

Prirejeno po Manifestu o šolskih knjižnicah

 

Knjižnica je računalniško vodena, kar omogoča avtomatizirano obdelavo in izposojo knjižnega gradiva. V knjižnici imamo gradivo, ki ga učenci uporabljajo in potrebujejo pri rednem pouku (domače branje, bralna značka, seminarske naloge, projektno delo), prav tako pa leposlovje, primerno njihovi starosti, in poljudnoznanstveno literaturo iz različnih interesnih področij. Časopisi pokrivajo vsa področja in so na voljo v čitalniškem kotičku.

Na podružnični šoli v Kapelah je knjižnica urejena po oddelkih in v multimedijski učilnici.


Knjižni fond

  • prosti pristop
  • leposlovje je razvrščeno po starostnih stopnjah

 

C cicibani od 6. do 9. leta 1., 2. in 3. razred
P pionirji od 9. do 12. leta 4., 5. in 6. razred
M mladinci od 12. do 15. leta 7., 8. in 9. razred

Strokovna in poučna literatura po sistemu UDK .

Vse enote (C, P, M) so urejene po abecedi, strokovna literatura za učence in učitelje, pa je razporejena po UDK klasifikaciji.


 

Nenaročenih ogledov knjig in revij ne vračamo, ampak sprejmemo kot dar (po 45. členu o Varovanju potrošnikov).

 

 

(Visited 358 times, 1 visits today)